- ÎN ATENȚIA PUBLICULUI LARG -

I. În conformitate cu dispozițiile art. 3 din Hotărârea de Guvern nr. 1555 din 28.12.2022, vă aducem la cunoștință următoarele:

- în ziua de 23.01.2023 ședințele de judecată programate la nivelul Secţiei I Penală, Secţiei a III-a Civilă, Secţiei a IV-a Civilă, Secţiei a VI-a Civilă, Secţiei a VII-a Civilă, Secţiei a VIII-a Conflicte de muncă şi asigurări sociale ale Tribunalului Bucureşti se vor desfășura potrivit programului stabilit. În mod corespunzător, Compartimentele Registratură și Arhivă ale secţiilor menţionate vor avea orarul de lucru corespunzător intervalului stabilit desfășurării ședințelor de judecată.

Programul Biroului de Informare şi Relaţii Publice nu va suferi modificări.

Celelalte compartimente ale Tribunalului Bucureşti nu vor desfăşura program cu publicul în data menţionată, persoanele interesate având posibilitatea să transmită solicitările urgente prin mijloace electronice sau prin poştă.

II. Totodată, vă informăm că, față de dispozițiile art. 1 alin.1 din Hotărârea de Guvern nr. 1555 din 28.12.2022, în ziua de 23.01.2023, compartimentele care lucrează cu publicul din cadrul Secţiei a II-a Contencios administrativ şi fiscal şi Secţiei a V-a Civilă, nu vor funcționa și nici nu se vor desfășura ședințe de judecată, în raport de faptul că nu sunt planificate procese cu termene în ziua menționată anterior.

CONDUCEREA ADMINISTRATIV JUDICIARĂ A TRIBUNALULUI BUCUREȘTI

Concurs de promovare la instanţa superioară pentru ocuparea unui post de grefier cu studii superioare din cadrul Sectiei I penale a Curtii de Apel Bucuresti- 27 ianuarie 2023

Comunicare concurs

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante: consilier juridic clasa I grad superior - Tribunalul Bucureşti

- ÎN ATENȚIA PUBLICULUI LARG -

I. În conformitate cu dispozițiile art. 3 din Hotărârea de Guvern nr. 96 din 19.01.2022, vă aducem la cunoștință următoarele:
- în ziua de 02.12.2022 ședințele de judecată programate la nivelul Secţiei I Penală se vor desfășura potrivit programului stabilit. În mod corespunzător, Compartimentele Registratură și Arhivă ale Secţiei I Penale vor avea orarul de lucru corespunzător intervalului stabilit desfășurării ședințelor de judecată.
II. Totodată, vă informăm că, față de dispozițiile art. 1 alin.1 din Hotărârea de Guvern nr. 96 din 19.01.2022, în ziua de 02.12.2022, compartimentele care lucrează cu publicul din cadrul Tribunalului București, cu excepția celor aferente Secţiei I Penale, nu vor funcționa și nici nu se vor desfășura ședințe de judecată, în raport de faptul că nu sunt planificate procese cu termene în ziua menționată anterior.

CONDUCEREA ADMINISTRATIV JUDICIARĂ A TRIBUNALULUI BUCUREȘTI

TRIBUNALUL BUCUREŞTI

 

COMUNICAT

25.11.2022

            Cu prilejul mesajului lansat de către Organizația Națiunilor Unite, ca temă pentru Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor marcată anual, la data de 25 noiembrie, mesaj ce invită, în anul 2022 la „Unitate! Activism pentru a pune capăt violenței împotriva femeilor și fetelor!” , Tribunalul Bucureşti se alătură iniţiativelor care marchează această zi, reafirmând importanţa colaborării instituţionale pentru creşterea gradului de conştientizare şi sensibilizare, precum şi a gradului de angajare în lupta împotriva acestui fenomen, conform rolului şi competenţelor proprii.

        În acest context, menţionăm că în cadrul Programului de formare profesională continuă a judecătorilor la nivel descentralizat, Tribunalul Bucureşti a organizat în data de 17 noiembrie 2022, ConferinţaViolenţa domestică – o perspectivă interdisciplinară” ce a reunit în Sala de festivităţi a instanţei reprezentanţi ai profesiilor implicate în gestionarea, potrivit competenţelor prevăzute de lege, a cauzelor de violenţă domestică, respectiv judecători, procurori, poliţişti, avocaţi, psihologi, psihoterapeuţi, asistenţi sociali din cadrul direcţiilor de asistenţă socială şi protecţia copilului, specialişti în medicină legală,  precum şi reprezentanţi ai unor organizaţii neguvernamentale preocupate de tematica abordată.

          Participanţii la dialogul interdisciplinar din cadrul conferinţei şi-au reafirmat sprijinul și respectul pentru victimele tuturor formelor de violență domestică, fiind evidenţiată în mod special vulnerabilitatea femeilor şi a fetelor, împotriva cărora se îndreaptă multiple forme ale violenţei de gen. Totodată, s-a subliniat importanţa abordării centrate pe victimă a procedurilor extra-judiciare şi judiciare, corelativ cu includerea victimelor violenţei domestice în programe cât mai eficiente de consiliere psihologică şi juridică derulate de către instituţiile statului în parteneriat cu societatea civilă, esenţială fiind considerată şi consolidarea programelor educative, de sensibilizare a întregii societăţi.

        Abordarea interdisciplinară a activităţilor de formare profesională continuă la nivel descentralizat din cadrul Conferinţei organizate de Tribunalul București s-a bucurat de apreciere din partea tuturor participanților, care au remarcat că aceasta facilitează dobândirea unor abilităţi practice ale judecătorilor şi asigură o mai bună cunoaştere a rolurilor şi competenţelor tuturor profesiilor implicate, cu scopul coordonării eforturilor pentru creşterea eficienţei şi calităţii activităţilor desfăşurate în gestionarea cazurilor de violenţă domestică şi, în special, violență de gen.

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI BUCUREŞTI

JUDECĂTOR MIHAELA-LAURA RADU

Biroul de informare şi relaţii publice al Tribunalului Bucureşti aduce la cunoştinţa publicului desfăşurarea Adunării Generale a judecătorilor Tribunalului Bucureşti la data de 02.11.2022 care a avut următoarea ordine de zi:

-        consultarea judecătorilor și formularea unui punct de vedere cu privire la aspectele de actualitate privind asigurarea stabilității statutului magistraților, garanție a independenței justiției în sensul ralierii la poziţia Adunărilor Generale a judecătorilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi a judecătorilor Curţilor de Apel;

-        informarea judecătorilor în legătură cu o eventuală modificare a statutului judecătorilor, sub aspectul componentei legate de pensia ocupațională;

-        informarea judecătorilor cu privire la Rezoluția adoptată de către președintele ÎCCJ și de către președinții curților de apel în urma întâlnirii desfășurate la sediul înaltei Curți de Casație și Justiție, la data de 28.10.2022;

-        discuții asupra concluziilor raportului Băncii Mondiale privind o eventuală schimbare a modalității de calcul a pensiilor de serviciu ale judecătorilor, în contextul atingerii obiectivelor prevăzute în Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C8 Reforma fiscală și reforma sistemului de pensii, Jalonul 215, astfel cum rezultă conținutul acestora din comunicarea publică, întrucât respectivul raport nu a fost comunicat instituțiilor din sistemul judiciar;

-        dezbaterea asupra impactului acestor prezumtive modificări legislative asupra statutului judecătorilor.

Având în vedere că Statutul judecătorilor este unul de rang constituțional - reperele sale fiind consacrate în prevederile art. 124 alin. (3) și art. 125 din Constituția României - fapt ce reclamă obligația asumării de către toate puterile statului a principiilor stabilității și previzibilității acestui statut, cu evitarea experimentelor legislative,

Pentru ca sistemul judiciar să-și atingă obiectivele și să-și îndeplinească atribuțiile este esențial ca judecătorii, odată ce au îmbrățișat această carieră, să aibă certitudinea stabilității ei, condițiile de exercitare și de încetare a funcției trebuie asigurate prin lege fără interferențe legislative, în sens negativ, și să rămână constante pe parcursul carierei,

Având în vedere că sub aspectul specific al adoptării vârstei standard de pensionare, astfel cum s-a vehiculat în spațiul public, o astfel de modificare legislativă ar trebui să nu afecteze drepturile judecătorilor aflați în funcție și să facă obiectul unei reglementări cu caracter gradual, etapizat, ce ar trebui obligatoriu corelată cu ritmul de îmbunătățire a condițiilor de muncă,

Adunarea Generală a judecătorilor Tribunalului București  adoptă prezenta:

REZOLUȚIE

prin care,

1. în unanimitate, solicită celorlalte puteri ale statului să respecte statutul constituțional al judecătorilor, ale cărui repere constituționale se regăsesc în prevederile art. 124 alin. (3) și art. 125 din Constituția României, și să își asume principiile stabilității și previzibilității acestui statut.

2.  în unanimitate, solicită executivului și legislativului să respecte principiul cooperării loiale între puterile statului, astfel încât orice demers legislativ privind modificarea condițiilor de acordare a pensiilor de serviciu ale judecătorilor să fie făcut cu consultarea reală și efectivă a sistemului judiciar, evitând afectarea statutului judecătorilor în funcție prin măsuri intempestive și populiste care ar afecta grav echilibrul sistemului judiciar și garanțiile de independență ale acestuia.

Adoptată cu unanimitatea voturilor valabil exprimate de Adunarea Generală a judecătorilor Tribunalului București, la data de 02.11.2022, București

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI BUCUREŞTI

JUDECĂTOR MIHAELA LAURA RADU

 

Prin încheierea pronunţată astăzi, 23.03.2022, în cauza nr. 27011/3/2021, având ca obiect procedura falimentului debitoarei SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE CITY INSURANCE S.A. Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă a admis cererea lichidatorul judiciar CITR Filiala Cluj S.P.R.L. şi a dispus majorarea termenelor stabilite prin sentinţa din 09.02.2022, astfel:

a) majorarea termenului limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei până la data de 11.04.2022;
b) majorarea termenului de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în Buletinul procedurilor de insolvenţă a tabelului preliminar de creanţe, până la data de 29.04.2022;
c) majorarea termenului de definitivare a tabelului de creanţe până la data de 24.05.2022;
d) majorarea termenului prevăzut de art. 100 alin. 1 lit. e din Legea 85/2014, privind prima şedinţă a adunării creditorilor până la data de 06.05.2022.

DECIZIA NR.39 din data de 08.03.2022

 

Președintele Tribunalului București, judecǎtor Mihaela-Laura Radu, în conformitate cu dispozițile Legii nr.304/2004 pentru organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispoziților art. 9 alin. (1), coroborate cu prevederile art. 7 alin 1 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecǎtoresti, aprobat prin Hotǎrârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015;

Față de dispozițiile din Hotărârea Guvernului României nr. 171/2022 privind prelungirea stǎrii de alertă pe teritoriul României începând cu data de 7 februarie 2022, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

 DECIDE:

Art.1 - Începând cu data de 09.03.2022, încetează dispozițiile deciziilor emise de președintele Tribunalului București, în scopul prevenirii răspândirii infectării cu virusul SARS COV2 pentru perioada stării de urgență și stării de alertǎ.

Art.2 - Accesul în sediile Tribunalului Bucureşti din Bdul.Unirii nr. 37 sector 3 şi Bdul.Splaiul Independenței nr.319L-SEMA PARK clǎdirea B, se va realiza în mod liber, fărǎ respectarea altor condiții de siguranță sanitară.

Art.3 - I. În ceea ce privește activitatea cu publicul la compartimentele Arhivă şi Registratură din cadrul instanței, programul de lucru se va desfăşura  cu prioritate, pe baza programărilor on-line sau telefonice;

II. În limita timpului disponibil alocat programului de lucru cu publicul al fiecărui compartiment, se vor soluționa și cererile formulate de persoanele prezente în sediile instanței, fǎră programare anterioarǎ.

Art.4 - I. Prezenta decizie intră în vigoare începând cu data de 09.03.2022, și va fi adusă la cunoştinta publicului larg, prin afişare la sediul instanței, publicare pe site-ul instanței/portalul instanțelor de judecatǎ.

II. La nivelul compartimentelor instanței, prezenta decizie va fi implementată prin grija Biroului resurse umane.

 

PREȘEDINTELE TRIBUNALULUI BUCUREȘTI,

JUDECĂTOR MIHAELA-LAURA RADU

Având în vedere cererile primite pe adresa de e-mail la Registratura Unică a Secţiilor Civile III-V, având ca obiect „contestație împotriva procesului-verbal de contravenție, emis de către Direcția de Sănătate Publică”, cu privire la nerespectarea de către persoana care intră pe teritoriul României a obligației de a completa „Formularul digital de intrare în România”, în contextul pandemiei, aducem la cunoștință următoarele prevederi legale:

  • art.32 (1) „Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția.” – Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002;
  • art.4 (4) „Prin derogare de la prevederile art. 32 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției şi de aplicare a sancțiunii se depune la judecătoria în a cărei circumscripție își are sediul direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului Bucureşti emitentă a procesului-verbal.” – Ordonanța de urgență  nr. 5/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România.

CONDUCEREA ADMINISTRATIV JUDICIARĂ A TRIBUNALULUI BUCUREŞTI

Contacte:
Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00
Telefon (cabinet preşedinte): 021.318.77.00; Fax (cabinet preşedinte) 021.318.77.31; interior: 192
Prim grefier al Tribunalului Bucureşti; Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior: 191