JUDECĂTORIA SECTORULUI 5

REGULI DE CONDUITÃ ÎN INSTANÞÃ

REGULI GENERALE

(care trebuie sã fie respectate de orice persoanã în cadrul oricãrei instanþe)

- sunt prevãzute în art. 121-124 din Codul de procedurã civilã, art. 298-299 din Codul de procedurã penalã ºi în Cap. III - Desfãºurarea activitãþii administrativ-judiciare a instanþelor din Regulamentul de ordine interioarã al instanþelor judecãtoreºti.

În cadrul instanþelor, orice persoanã este obligatã:

- sã aibã o þinutã decentã ºi o comportare cuviincioasã;

- sã nu aibã asupra sa arme sau alte obiecte ce pot fi folosite ca arme;

- sã pãstreze ordinea ºi disciplina ºi sã se abþinã de la orice manifestare care ar putea perturba activitatea instanþei.


ÎN SALA DE ªEDINÞE

Pentru o bunã desfãºurare a ºedinþei de judecatã, ar trebui sã consultaþi lista dosarelor care se judecã în ziua respectivã, listã afiºatã la intrarea sãlii de ºedinþe. În dreptul fiecãrui dosar este trecut numãrul de ordine sub care va fi strigat dosarul la acel termen.

Atenþie

Numãrul de ordine sub care este trecut în listã dosarul se poate modifica la termenul urmãtor, astfel cã este necesarã consultarea listei la fiecare înfãþiºare.


• Nu alimente, bãuturi, telefoane mobile, pagere sau animale

1. Este interzis sã aduceþi sau sã consumaþi mâncare sau bãuturã în sala de ºedinþã.
2. Este permis accesul numai pentru animalele care însoþesc persoanele cu dizabilitãþi.
3. Trebuie sã închideþi orice dispozitiv electronic care poate perturba procedurile judiciare (eventual, treceþi telefonul mobil pe modul silenþios)
4. Nu fotografiaþi,nu înregistraþi ºedinþele de judecatã decât cu acordul prealabil al preºedintelui completului de judecatã ºi în limitele impuse de acesta.

• Nu arme

1. Niciodatã nu aduceþi un pistol, cuþit sau alte arme în clãdirea instanþei sau în sala de ºedinþã. S-ar putea sã fiþi controlat cu ajutorul detectoarelor din dotarea instanþelor, înainte de a vi se permite accesul în clãdire.
2. Poartã arme numai jandarmii care asigurã paza ºi ordinea publicã în cadrul instanþelor.

• Nu copii

1. Vã rugãm sã nu aduceþi copiii mai mici de zece ani în instanþã. Este posibil sã vi se cearã sã pãrãseascã sala de ºedinþã dacã fac gãlãgie, plâng sau perturbã liniºtea în orice mod.
2. Nu existã facilitãþi de îngrijirea copilului în incinta instanþelor (dacã nu aveþi altã posibilitate, rugaþi un alt adult sã vã însoþeascã pentru a putea supraveghea copilul în foaierul clãdirii, în timp ce dumneavoastrã sunteþi în sala de ºedinþã).
3. Unele proceduri judiciare sunt înregistrate audio-video ºi orice zgomot poate perturba acurateþea înregistrãrilor.

• Fiþi respectuos

1. Pãstraþi liniºtea în timp ce se desfãºoarã ºedinþa.
2. Nu folosiþi cuvinte jignitoare, blasfemii, înjurãturi, limbaj obscen, rasist, defãimãtor (cu excepþia situaþiilor când e necesarã repetarea cuvintelor respective în timpul cercetãrii judecãtoreºti - de exemplu într-un proces de insultã, sau ultraj). Întotdeauna fiþi politicos, atunci când vorbiþi.
3. Vorbiþi clar ºi destul de tare pentru ca judecãtorii ºi grefierul de ºedinþã sã poatã auzi ºi consemna tot ceea ce spuneþi. Aceasta este cu atât mai necesar în timpul ºedinþelor înregistrate audio-video.
4. Abþineþi-vã de la orice gesturi, conduitã sau comportament care aratã sau poate sugera lipsã de respect faþã de instanþã, avocaþi, martori, grefierul de ºedinþã, personalul care asigurã paza sau faþã de orice alte persoane.
5. Nu ridicaþi tonul (în mod necuviincios) când vã adresaþi instanþei.
6. Când vã adresaþi judecãtorului folosiþi sintagma "domnule preºedinte" sau "onoratã instanþã".
7. Adresaþi-vã pãrþii adverse doar prin intermediul instanþei, iar când vã referiþi la aceasta sau la avocatul sãu folosiþi sintagma "domnul" sau "doamna", respectiv "domnul/doamna avocat". Nu folosiþi prenumele persoanei, ci numele de familie.
8. Nu vã apropiaþi de masa completului de judecatã fãrã permisiunea preºedintelui. Nu vã sprijiniþi braþele de masa completului, nu þineþi mâinile în buzunare, nu mestecaþi gumã în timp ce vorbiþi cu instanþa.
9. Nu intraþi ºi ieºiþi în mod excesiv ºi nu izbiþi uºile sãlii de ºedinþã.
10. Evitaþi orice manifestare care sã perturbe sau sã distragã atenþia instanþei, avocaþilor, martorilor sau grefierului de ºedinþã.
11. Nici o persoanã nu ar trebui, prin vreo expresie facialã, miºcat de cap, sau orice altã conduitã, sã facã gesturi de aprobare sau de respingere a vreunei mãrturii, declaraþii sau dispoziþii pe care a auzit-o în sala de ºedinþã.
12. Nu citiþi ziare, reviste sau cãrþi în timpul desfãºurãrii ºedinþei de judecatã.
13. Trataþi cu respect bunurile din sala de ºedinþe, foaierul, orice alte spaþii din clãdirea instanþei: nu murdãriþi, nu scrieþi peste afiºe, nu scrijeliþi mobilierul.

ªi judecãtorii sunt obligaþi sã manifeste calm, rãbdare, politeþe ºi imparþialitate faþã de justiþiabili, martori, avocaþi ºi alte persoane cu care intrã în contact în calitate oficialã.


• Þinuta vestimentarã

1. Toate persoanele prezente în sala de ºedinþe ºi în clãdirea instanþei trebuie sã fie curate, îmbrãcate decent ?i într-o manierã care aratã demnitate ºi respect faþã de instanþã.
2. Deºi avocaþii ºi consilierii juridici nu sunt obligaþi sã poarte roba profesiei la judecãtorii (este obligatorie numai la celelalte instanþe), ar fi totuºi potrivit sã o poarte (dacã nu, mãcar costum cu cravatã - bãrbaþii iar femeile þinute potrivite)
3. Þinuta inacceptabilã include: pantaloni scurþi, tãiaþi sau colanþi, sandale gen papuci de plajã, pãlãrii sau ºepci, cãmãºi ieºite din pantaloni sau descheiate, haine mulate indecent, îmbrãcãminte indicând afilierea la o bandã sau alte obiecte de îmbrãcãminte cu caracter ofensator, vulgar, rasist, sexist, obscen, haine cu desene sau cuvinte sugestive, slogane, sau imagini, inclusiv creaturi groteºti. Nu vor fi permise articolele de îmbrãcãminte sfâºiate, murdare ºi zdrenþãroase, articolele de îmbrãcãminte provocatoare sau purtate provocator.


• Fiþi punctual

1. Încercaþi sã ajungeþi la instanþã cu câteva minute înainte de ora indicatã pe citaþie ca orã de începere a ºedinþei, ca sã aveþi timpul necesar sã gãsiþi sala, numãrul de ordine sub care va fi strigatã cauza în care sunteþi implicat ºi sã studiaþi dosarul. Dupã ce intrã completul de judecatã, numai în situaþii excepþionale vi se va mai permite studierea dosarului (pentru asta trebuie sã solicitaþi judecãtorului care conduce ºedinþa sã vã permitã sã îl luaþi "la barã")
2. Respectaþi dispoziþiile preºedintelui completului de a pãrãsi sala, în condiþiile în care nu mai sunt locuri disponibile sau în perioadele de suspendare a ºedinþei;


• Ridicaþi-vã în momentul intrãrii completului de judecatã ºi rãmâneþi ridicat pânã când preºedintele completului sau grefierul de ºedinþã vã spune sã ºedeþi. Ridicaþi-vã în momentul în care completul de judecatã declarã închisã ºedinþa ºi iese din salã.


• Documentele de identitate

Aduceþi cu dumneavoastrã documentele de identitate, pentru eventualitatea în care instanþa vã va cere sã vã identificaþi (dacã sunteþi martor este obligatoriu


Nerespectarea unora dintre regulile de mai sus poate atrage îndepãrtarea persoanei din salã sau aplicarea unei amenzi de la 100 lei la 1.000 lei RON în cazul proceselor penale (art. 198 lit.h Cod procedurã penalã) ºi de la 30 lei la 200 lei RON (art. 1082 Cod procedurã civilã).

JUDECĂTORIA SECTORULUI 5
Toate drepturile rezervate @ Tribunalul Bucureºti ( All rights reserved to Tribunalul Bucureºti )
Informaþiile afiºate au caracter orientativ
70184 Vizitatori din data de 01.07.2016

Contacte:
Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00
Telefon (cabinet preşedinte): 021.318.77.00; Fax (cabinet preşedinte) 021.318.77.31; interior: 192
Prim grefier al Tribunalului Bucureşti; Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior: 191